Головна >> Організація праці


Військовий облік — за новим порядкомДоводимо до широкого загалу нововведення в законодавстві про військовий облік.

19 грудня 2016 року набула чинності постанова КМУ від 07.12.2016 № 921, якою затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі — Порядок № 921; Постанова № 921). 

Порядок № 921 — це багатосторінковий документ із 29-ма додатками, що визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі — військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад (далі — державні органи), військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями (далі — організація) та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Організації, які ведуть військовий облік призовників і військовозобов’язаних, мають виготовити друкарським способом та оприлюднити правила військового обліку (нижче додаються). Правила доцільно вивісити на дошках оголошень, у кабінеті відповідального за військовий облік, опублікувати на корпоративному сайті тощо.

ПРАВИЛА

військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

- перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на під­приємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

- прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпоря­дженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на вій­ськовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлен­ня військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

- не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця прожи­вання без дозволу військового комісара районного (міського) військо­вого комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;

- проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комі­сії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комі­саріатів;

- проходити підготовку до військової служби, військову службу і викону­вати військовий обов’язок у запасі;

- особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військо­вих комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліко­вими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на на­вчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на те­риторію іншого адміністративного району;

- особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони пе­ребувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

- негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

- подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного ука­зом Президента України.

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому об­ліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатнос­ті), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притя­гуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчаль­них закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і вій­ськову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за непо­дання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які під­лягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпе­чення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до район­ного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призо­ву за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, не­суть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.


    Немає коментарів.


Додати коментар до публікації:


Ваш коментар: